Profesyonel sualtı adamı olmaya engel tıbbi durumlar

Kulak, Burun, Boğaz
- Dış kulak yolunun yüzde 25′i aşan darlığı
- Timpanoplasti dışında herhangi bir orta kulak ameliyatı hikayesi
-Kronik tuba östaki disfonksiyonu veya orta kulak basıncını eşitleyememe durumu
- Her hangi bir iç kulak ameliyatı hikayesi
- Tek taraflı tinnitus (çınlama)
- Endolenfatik hidrops ve gerçek Meniere hastalığını içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan iç kulak patolojisi hikayesi
- İç kulak orijinli her hangi bir vertigo, disequilibrium veya imbalans
-Dalış başlığı,maps ve regülatör gibi dalış ekipman bölümlerinin rahat kullanımını engelleyecek ölçüdeki maksilofasiyal veya kraniyofasial abnormaliteler
- Her hangi bir laringeal veya tracheal framework ameliyatı
Görme
- Minimum düzeltilmiş görme keskinliği her gözde 20/20 olmalıdır.
- Renk Körlüğü: Farnsworth Lantern Testi ile yapılmalıdır.
- Gece görüş problemi
-Radial Keratotomi ve PRK (excimer laser) dışındaki diğer korneal ameliyat formları diskalifiye edicidir. Dalış programlarına girecek olan adaylar son PRK operasyonundan 3 ay geçtikten sonra ancak kalifiye olabilirler.
-Dalış görevi ile alevlenecek her hangi bir akut veya kronik rekürren göz bozukluğu
Akciğerler (Solunum Sistemi)
- Spontan pnömotoraks
Travmatik pnömotoraks en az 6 ay süre ile diskalifiye edicidir. Bir dalgıç adayının veya dalgıcın travmatik bir pnömotoraks sonrası tekrar kalifiye olması için şunlara ihtiyacı vardır:
- Normal akciğer film bulguları
- Normal spirometri
- Normal ventilasyon ve perfüzyon scani
- Göğüs Hastalıkları uzmanından onay belirtir tavsiye
- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı tarafından yapılan değerlendirme
- Kronik obstrüktif veya restriktif pulmoner hastalıklar
- Sarkoidoz veya geçirilmiş sarkoidoz hikayesi
- Aktif Tüberküloz
- PPD pozitifliği  nedeniyle ilaç tedavisi gören adayların dalış eğitimleri öncesinde tedavilerini bitirmiş olmaları gereklidir.
- Rekürren pulmoner barotravma ( İki epizoddan daha fazla )
- Egzersiz kabiliyetini veya pulmoner fonksiyonu kısıtlayan, pulmoner fibrozis,fibröz plevritis, lobektemi neoplazi gibi hastalıkları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan her hangi bir kronik veya rekürren pılmoner durum veya koksidiomikozisi (dağılmış nodüler parankimal ve hiler kalsifikasyonlar haricinde) içeren bir enfeksiyöz hastalık süreci
- Rektif hava yolu hastalığı veya 12 yaşından sonra görülen asthma
Kardiyovasküler Sistem
- Wolff-Parkinson White (WPW) veya Paroksismal Supraventriküler Taşikardi (PSVT) diakalifiye edicidir.
Deri
- Güneşe maruz kalma sebebiyle eksaserbe olan ciddi kronik veya rekürren deri durumları
- Hiperbarik ortama maruz kalma veya oklüzif malzeme giyilmesine ( mesela ıslak tip dalış elbisesi) bağlı olarak gelişen egzema, psöriazis, akne vulgaris ve atopik dermatiti içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan kronik veya rekürren deri durumları
Gastrointestinal Sistem
- Dalış görevine mani olan veya dalış görevi ile agrave olan kronik veya rekürren gastrointestinal durumların varlığı veya hikayesi
Genito-Üriner Sistem
- Dalış görevine mani olan veya dalış görevi ile agrave olan kronik veya rekürren genito-üriner durumların varlığı veya hikayesi
Kronik Viral Enfeksiyonlar
Hepatit-B, Hepatit-C, HIV vb. kronik viral enfeksiyonlar diskalifiye edicidir. Minör kronik viral enfeksiyonlar (uzun vadede belirgin sağlık riski oluşturmayan) diskalifiye edici değildir.
Diş
- Sualtı soluma aparatlarının efektif kullanımını kısıtlayacak her hangi bir oral kavite ve bağlı yapıların defekti
Kas-İskelet Sistemi
- Dalış kazasına neden olabilecek, dalış görevlerinin performansını kısıtlayabilecek veya dalış kazasının tanısını güçleştirebilecek veya karıştırabilecek herhangi bir kronik veya rekürren kas-iskelet sistemi problemi.
- Osteonekroz, özellikle disbarik osteonekroz, hikaye, belge veya röntgen bulgularının mevcudiyeti.
- Her hangi bir kırık (Stres kırıkları dahil), hasarın (kırığın) ilk üç ayının içinde bulunulması, herhangi bir rezidüel semptomun varlığı
- Kemik veya eklem ameliyatı
İlk 6 ay içerisinde bulunulması
Herhangi bir belirgin veya fonksiyonel rezidüel semptom varlığı
Bırakılmış internal fiksasyon gereçleri eklem hareketlerini engellemediği müddetçe diskalifiye edici değildirler.
Psikiyatri
- Dalgıcın performansını, muhakemesini, güvenilirliğini veya ünit veya komutanlığın görevini tehlikeye sokacak herhangi bir psikiyatrik problemin varlığı veya hikayesi
- Ateş, enfeksiyon, toksinler, veya travma nedeniyle geçirilmiş ama rezolve olmuş olanlar dışındaki herhangi bir psikotik bozukluk
- Hastaneye yatırılmayı gerektiren, iş gücü kaybına neden olan, suisidal gesture veya girişim veya geçen bir yıl içerisinde ilaç kullanımına neden olan herhangi bir depressif veya anksiyete bozukluğu
- Alkol bağımlılığı tanısı; tedavi ve 1 yıllık sonraki takip-bakım programının başarılı bir şekilde tamamlanmasına kadar olan süreç içerisinde diskalifiye edicidir.
- Herhangi bir nedenden dolayı halihazırda psikotropik ilaç kullanılması
Nörolojik
Penetre edici kafa travması, kapalı kafa travması kalıcı olarak diskalifiye edicidir. Eğer;
a. BOS sızması 7 günden fazla devam etmiş ise
b. İntrakranial kanama
c. Dural laserasyonla seyreden depresse kafa fraktürü
d. Bilinç kaybı
e. Hafif: +/- post-travmatik amnezi (PTA)< 60 dakika, normal MRI bulguları ve nörolog veya beyin ve sinir cerrahisi uzmanı tarafından tespit edilen normal fizik muayene ile bir ay için diskalifiyedir veya yaralanma üzerinden iki yıldan daha fazla süre geçmiş ve bir nörolog veya beyin cerrahisi uzmanı tarafından tam şifa belgelenmişse (i.e., beyin görüntülemesi gerekmez)
f.  Orta: +/- post-travmatik amnezi (PTA)> 60 dakika. +/- post-travmatik amnezi (PTA)< 24 saat adaylar için kalıcı olarak diskalifiye edicidir, fakat halihazırda dalgıçlık vasfını elde etmiş olanlar 2 yıl sonra normal MRI, nörolojik, ve nörolopsikolojik değerlendirmelere sahip olanlar göreve dönebilirler.
g. Ciddi: +/- post-travmatik amnezi (PTA)> 24 saat adaylar için kalıcı olarak diskalifiye edicidir, fakat halihazırda dalgıçlık vasfını elde etmiş olanlar 3 yıl sonra normal MRI, nörolojik, ve nörolopsikolojik değerlendirmelere sahip olanlar waiver ( feragat belgesi ) için düşünülebilirler.
h. 5 yaş öncesi meydana gelen febril konvülziyonlar,açıkça bilinen toksik bir etiolojili, oksijen toksisitesi sonuçlu ihtilaçlar, veya kafa travmasının hemen akabinde meydana gelen ihtilaçlar haricindeki tüm ihtilaçlar diskalifiye edicidir.
ı. Senkop, sebebi bilinmiyor veya rekürren ise
i. Vertigo, rekürren ise kalıcı olarak diskalifiye edicidir; vestibüler nörinitisin tek bir epizodu dalgıç akut epizodu iyileşerek atlattıktan sonra diskalifiye edici değildir.
j. Multipl Sklerozis kalıcı olarak diskalifiye edicidir.